Added bike check Santa Cruz Nomad V4 2019 1/28/2019 5:10 AM